Glycyrrhiza glabra L.
Kohl, F.G., officinellen Pflanzen der Pharmacopoea Germanica (1891-1895)
Off. Pfl.


t. 100
<        >        navigate through volume

Glycyrrhiza glabra L.


name cited:
Glycyrrhiza glabra L.
name recognized:
Glycyrrhiza glabra L.
drawing: F.G. Kohl
family: Papilionaceae
tribe: Coluteae
epithet: glaber, glabra, glabrum

Illustration contributed by:
Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, Germany
link to this page:
http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=186065
contact about this record
synonyms:

heterotypic synonyms:
Glycyrrhiza alalensis X.Y. Li; Glycyrrhiza brachycarpa Boiss.; Glycyrrhiza glandulifera Waldst. & Kit.; Glycyrrhiza hirsuta Pallas; Glycyrrhiza pallida Boiss. & Noe; Glycyrrhiza violacea Boiss. & Noe;
no HD illustration available (3)
no HD illustration available //
2 470297 Glycyrrhiza glabra L.
F.G. Kohl, Off. Pfl.: t. 100 (1891-1895) [F.G. Kohl]