Spondias pinnata (L.f.) Kurz [ Spondias mangifera Willd.]
Beddome, R.H., flora sylvatica of southern India (1869-1874)
Fl. Sylv. S. India

vol. 1 (1869)
t. 169
<        >        navigate through volume

Spondias pinnata (L.f.) Kurz


name cited:
Spondias mangifera Willd.
name recognized:
Spondias pinnata (L.f.) Kurz
name recognized (basionym):
Mangifera pinnata L.f.
drawing: Govindoo
family: Anacardiaceae
subfamily: Spondioideae
epithet cited: mangiferus,-a,-um

epithet recognized: pinnatus,-a,-um

Illustration contributed by:
Smithsonian Institute, Washington, D.C., U.S.A.
link to this page:
http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=193204
contact about this record
synonyms:
homotypic synonyms:
Mangifera pinnata L.f.; Poupartia pinnata (L.f.) Blanco;
heterotypic synonyms:
Spondias acuminata Roxb.; Spondias bivenomarginalis K.M. Feng & Mao; Spondias mangifera Willd.; Tetrastigma megalocarpum W.T. Wang;
no HD illustration available (3)
no HD illustration available //
6 968824 Spondias pinnata (L.f.) Kurz [125 640637 Mangifera pinnata L.f.]
R.H. Beddome, Fl. Sylv. S. India, vol. 1 : t. 169 (1869) [Govindoo]