no HD illustration available

2 1023708 Trachelanthus korolkowii Lipsky
V.L. Komarov (Komorov), Fl. URSS, vol. 19 : t. 34, fig. 3,4 (1934-1964)
no thumbnail 350px available no thumbnail 200px available