Dioscorea nipensis R.A.Howard
Journal of the Arnold Arboretum (1919-1990)
J. Arnold Arbor.


t. 2 f. 1
name recognized (= name cited):
344742 Dioscorea nipensis R.A.Howard

family: Dioscoreaceae
tribe: Dioscoroideae
epithet: nipensis,-is,-e

Illustration contributed by:
Missouri Botanical Garden, St. Louis, U.S.A.
link to this page:
http://www.plantillustrations.org/illustration.php?id_illustration=431234
contact about this record
synonyms:

heterotypic synonyms:
Dioscorea grisebachii Britton ex Léon; Dioscorea linearis Griseb.; Dioscorea montecristina Hadac; Dioscorea ravenii Ayala; Rajania linearis R.A.Howard;
no HD illustration available (4)

no HD illustration available (5)

no HD illustration available (5)
no HD illustration available
2 344742 Dioscorea nipensis R.A.Howard
J. Arnold Arbor.: t. 2, fig. 1 (1948)