Denhamia
Denhamia Meisn. [Celastraceae-Celastroideae]
5 trop. Aus.