Dondisia
v. 6.1 desktop/2020-01-02
Dondisia DC. = Plectronia = Canthium
synonymous genus Rubiaceae Antirheoideae Vanguerieae