Dondisia
Dondisia DC. = Plectronia = Canthium
synonymous genus Rubiaceae Antirheoideae Vanguerieae